Log in

Klik hier om in te loggen


Wachtwoord vergeten?

Nog geen inlog? Registreer nu
Om misbruik van dit formulier door spamrobots te voorkomen, vragen wij u hier het controlewoord stowa in te vullen!

Blauwalgenprotocol

Als het zwemwaterprofiel aangeeft dat er een reële kans op bloei van blauwalgen bestaat, moet een passende controle uitgevoerd worden. Daarnaast moet men maatregelen nemen om zwemmers te beschermen. Heel belangrijk ten slotte, is een goede informatievoorziening naar het publiek.

Maar wat is een passende controle, en wat zijn adequate maatregelen? Door de landelijke Werkgroep Cyanobacteriën is hiervoor een nieuw blauwalgenprotocol opgesteld, waarover u kunt lezen in Nieuwsbrief 10 van de Werkgroep Cyanobacteriën. Dit Blauwalgenprotocol 2010 is in maart 2010 goedgekeurd door het Landelijk Bestuurlijk Overleg Water (LBOW). Eind 2010 is dit protocol volgens afspraak geëvalueerd. Hierover kunt u onderaan meer lezen. In vervolg op deze evaluatie is in het voorjaar van 2011 een aangepast protocol verschenen, het Blauwalgenprotocol 2011. Dit protocol is in februari 2011 vastgesteld door het Nationaal Water Overleg (NWO), de opvolger van het LBOW.

Het herziene blauwalgenprotocol voldoen aan de eisen van de nieuwe Europese zwemwaterrichtlijn. Ten opzichte van het eerdere CIW-protocol uit zijn er belangrijke verschillen:

  • de situatie in het veld en/of het resultaat van het laboratoriumonderzoek bepalen het risiconiveau en de te nemen maatregelen;
  • het risico wordt nu beoordeeld op grond van de hoeveelheid van potentieel toxische blauwalgen en in eerste instantie niet meer op grond van het gehalte microcystine;
  • bij de risicobeoordeling wordt rekening gehouden met de dynamiek van drijflagen;
  • er wordt beter rekening gehouden met potentieel toxische blauwalgen die geen drijflagen vormen.

Op verzoek van het LBOW is het oordeel “zwemmen ontraden” vervangen door de term “waarschuwing”, omdat men deze boodschap duidelijker vond. gebruikt. Met ingang van 2010 wordt naar het protocol verwezen in de toelichting bij de Nederlandse wetgeving.

In mei 2012 is het Blauwalgenprotocol 2012 verschenen. Inhoudelijk is dit protocol niet anders dan het Blauwalgenprotocol 2011. Er zijn alleen wat redactionele wijzigingen doorgevoerd, rekening houdend met de ervaringen van waterbeheerders en laboratoria met het vorige protocol.

Evaluatie

Bij de vaststelling is afgesproken om het Blauwalgenprotocol 2010 na het zwemseizoen van 2010 te evalueren om eventuele verbeterpunten te inventariseren. Deze evaluatie heeft plaatsgevonden in september-november 2010. Eerst hebben de Unie van Waterschappen en het Interprovinciaal Overleg enquetes laten uitzetten onder waterbeheerders en provincies, om de ervaringen met het Blauwalgenprotocol 2010 te peilen. Deze enquetes hebben veel respons opgeleverd. De resultaten zijn gebundeld en geanalyseerd in het rapport Evaluatie Blauwalgenprotocol 2010. Dit rapport is voor u beschikbaar via deze site. De aanbevelingen in het rapport zijn vervolgens bediscussieerd in een bijeenkomst van de Werkgroep Cyanobacteriën en een speciale workshop. Vervolgens is een verbeterd Blauwalgenprotocol 2011 opgesteld.

Actuele protocollen

Verouderde protocollen